OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.pavlatemrova.cz, mými klienty a zájemci o mé služby a produkty.
2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Vážím si vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a při zpracování osobních údajů postupuji podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.
4. Jen pro úplnost uvádím, že předpokládám, že veškeré údaje, které mi sami poskytnete, jsou údaji pravdivými a aktuálními a že v případě, kdy dojde v tomto směru ke změně, budete mě o ní bez zbytečného prodlení informovat, abych i já mohla zjednat nápravu.

II. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat

Pavla Temrová, osvědčený obchodník s realitami, IČO: 01247212, DIČ: CZ7957031830, kontakt: info@pavlatemrova.cz, adresa provozovny: Hvězdářská 508/29, 159 00 Praha 5
(dále jen „Správce“)

III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách. Dále při zprostředkováním nákupu / prodeje / pronájmu / podnájmu nemovitých věcí, při osobním kontaktu (včetně údajů předaných při prohlídkách nemovitostí), telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv. 

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s vaším souhlasem.

Osobní údaje, které zpracovávám:
Konkrétně se jedná o adresné a kontaktní údaje, zejména tedy jméno, příjmení, datum narození, váš rodinný stav, pohlaví, rodné číslo, bydliště, místo narození, e-mail, telefonní číslo a jiné, osobní fotografii, u společností IČ, DIČ, popisné údaje, např. číslo bankovního účtu, další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona. IP adresu, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej/pronájem/podnájem vám zprostředkovávám (ve spojení s dalšími údaji).


Tyto webové stránky využívají cookies služby Google Analytics. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s jejich užíváním. Všechny údaje, které shromažďují, jsou anonymní a používají se pouze ke zlepšení způsobu fungování webové stránky. Zásady ochrany najdete na 
ZDE

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností
Abych s vámi mohla uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané produkty a služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracovávám tyto osobní údaje: 
Konkrétně se jedná o adresné a kontaktní údaje, zejména tedy jméno, příjmení, datum narození, váš rodinný stav, pohlaví, rodné číslo, bydliště, místo narození, e-mail, telefonní číslo a jiné, osobní fotografii, u společností IČ, DIČ, popisné údaje, např. číslo bankovního účtu, další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona. IP adresu, cookies, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej/pronájem/podnájem vám zprostředkovávám (ve spojení s dalšími údaji).

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být například příprava zprostředkovatelské/kupní/nájemní/podnájemní smlouvy na zprostředkovávanou nemovitost.  Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů
Abych dostála povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), zpracovávám tyto údaje: Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, bydliště, národnost, zdroj financování při koupi nemovitosti, účel koupě nemovitosti, kopie občanského průkazu.
Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby
Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám:
- Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely po dobu 5 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
- Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, email.

V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
Pokud mi udělíte svůj souhlas, budu zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky mých realitních služeb. Váš souhlas budu k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste mým klientem nebo jste si nestáhl úvodní kapitolu knihy Realitní kuchařka. Před tím, než mi váš souhlas udělíte, budu vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých mých smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kancelář(e), poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, správa e-mailové databáze), služba platební brány. Se zpracovateli mám uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.
Aktuální seznam zpracovatelů: Gopay s.r.o, Smart Selling a.s., Wedos internet a.s., AK Judr. Ilona Černochová, Realitní advokáti s.r.o., Evidence s.r.o.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům
Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů
Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete mě kontaktovat na e-mailu info@pavlatemrova.cz
Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách https://www.pavlatemrova.cz/ochranaudaju

Toto znění je účinné od 1.1.2021